ข่าวประกาศ

วารสารสุทธิปริทัศน์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 112 (2020): ตุลาคม -ธันวาคม 2563

2020-08-10

SUT.JPG

วารสารสุทธิปริทัศน์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 112 (2020): ตุลาคม -ธันวาคม 2563
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ดาวน์โหลดรูปแบบความ download 
ส่งบทความได้ ณ บัดนี้ make submission 

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ วารสารสุทธิปริทัศน์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 112 (2020): ตุลาคม -ธันวาคม 2563

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 111 (2020): กรกฎาคม - กันยายน 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-09-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารสุทธิปริทัศน์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI 2)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN: 2730-2717 (online)

ISSN: 2730-2709 (print)