ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 (2020): มกราคม - มีนาคม 2563
vol34no109
เผยแพร่แล้ว: 2020-03-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

หนังสือน่าอ่าน

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารสุทธิปริทัศน์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI 2)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN: 0857-2690 (print)