Beauty Blogger: ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์

ผู้แต่ง

  • นิตนา ฐานิตธนกร ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง บริษัท เฟมโตคอม จำกัด

คำสำคัญ:

บล็อก, นักเขียนบล็อก, ผู้ทรงอิทธิพล, ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง (Social network) ได้กลายมาเป็นสื่อการตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและนักเขียนบล็อก (Blogger) มืออาชีพต่างได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ รวมถึงสินค้าทางด้านความสวยความงาม และโดยส่วนใหญ่นักเขียนบล็อกทางด้านความงาม (Beauty blogger) ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ติดตามอ่านผลงาน และความเชื่อถือที่สั่งสมมานั้นจะทำให้นักเขียนบล็อกทางด้านความงามกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ด้วยเหตุนี้บล็อกจึงถูกนำใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความงาม เนื่องจากเป็นการทำการตลาดที่ต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพที่สามารถโปรโมทสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งเป็นช่องทางในการร่วมสร้างและร่วมแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ ทั้งจากผู้บริโภคถึงผู้บริโภค หรือจากผู้บริโภคถึงผู้ผลิตโดยตรง

References

กติกา สายเสนีย์. (2554, 15 มิถุนายน). สานสัมพันธ์กับ Influencer. กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ . สืบค้น 28 ธันวาคม 2554, จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceoblogs/katika/20110615/Influencer.html

ณัฐสุดา เพ็งผล. (2551, 15 ธันวาคม). ดิจิทัล มูฟ ติดอาวุธการตลาด ต้นทุนต่ำ. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. สืบค้น 22 ธันวาคม 2554,

จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/ business/20081215/320B3.html

ปิยะ ตัณฑวิเชียร. (2554). สถิติที่น่าสนใจและผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2011. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.it24hrs.com/2012/thailand-internet-user2011-/

วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง. (2554, 15 กันยายน). ความเข้าใจผิดๆ กับการตลาด “ผู้ทรงอิทธิพล”. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. สืบค้น 28 ธันวาคม 2554, จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/ details/business/ceoblogs/worawisut/20110915/409432/%E0%B8%84.html

ศศิประภา ชัยประสิทธิ์, และ พัทธ์ธีรา สุดยอด. (2554). อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร. BU Academic Review, 10(2), 104-112.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2553). คลินิกรักษาสิวและเสริมความงาม. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2554, จากhttp://www.kasikornresearch.com/

สมคิด เอนกทวีผล. (2548). วันฉัตร ผดุงรัตน์ Web Gardener. Positioning Magazine. สืบค้น 28 ธันวาคม 2554, จาก http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=28511

สหัสา อินทรฤทธิ์. (2551). Rich with Blogger.com รวยด้วย Google Adsense ง่าย ๆ สไตล์ Bogger.com. กรุงเทพฯ: TARAD edu.com.

สาลินีย์ ทับพิลา. (2553, 18 มีนาคม). พันทิปห้องแป้ง... แรงได้อีก. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ . สืบค้น 20 ธันวาคม 2554, จาก http://www.bangkokbiznews.com/18/03/2010/news_ 30534887.php

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2553). รายได้ของธุรกิจแต่งผมและเสริมสวย. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.nso.go.th/

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2554). สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554. สืบค้น 28 ธันวาคม 2554, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/ files/ictHSum54.pdf

สุมาวลี ศาลาสุข. (2553). สถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 53. นิตยสาร E-commerce, กันยายน 2553.

สุรีรัตน์ โพธิ์ทอง. (2552). ทำ Blog ยังไง ให้ทำเงิน. กรุงเทพฯ: วิตตี้ กรุ๊ป.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-06