ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ไพทูลย์ คงสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • จรัญญา ปานเจริญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • สุกัญญา สิงห์ตุ้ย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:

การจัดการ, การจ้างงาน, แรงงานต่างด้าว, สถานประกอบกิจการ, การทำงาน

บทคัดย่อ

This research aims to determine guidelines for managing migrant worker employment and to investigate fators affecting guidelines for managing migrant worker employment of enterprises in the area of Udon Thani province. Quantitative research was employed. The research population consisted of 866 enterprises in the Udon Thani province employing migrant workers. Questionnaires were used to collect the data from 274 entrepreneurs and the data was analyzed using descriptive and inferential statistics, including F-test, and multiple regression analysis at a 0.05 significance level. The research findings demonstrated that the highest level of guidelines for managing migrant workers’ employment of enterprises was leading, followed by organizing, planning, and controlling. It also showed that the enterprises with different size and length of business operation had statistically different in level of guidelines for managing migrant workers’ employment. Besides this, it revealed that the enterprises’ opinions on social welfare cost saving influenced the guidelines for managing migrant workers’ employment in the area of Udon Thani province. These three variables were able to clarify the guidelines for managing migrant workers’ employment at 7.6% (R2 = 0.076).  The final result showed that the obstacle traits of enterprises’ migrant workers' employment in the workplace environment and coordination with government agencies influenced the guidelines for managing migrant workers’ employment.  These three variables can explain the guidelines for managing migrant workers’ employment in the area of Udon Thani province at 15.9% (R2 = 0.159).

References

จิรพล ภูมิภักดี. (2548). การศึกษาความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี [ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.]. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. (2557). หลักการจัดการ องค์การและการจัดการสมัยใหม่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัชสมา พูลสวัสดิ์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง [งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา]. Burapha University Library. http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710027.pdf

ณัฐวรรธน์ นาระคล. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี [งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา]. Burapha University Library. http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710092.pdf

ทิพมาศ จำนงรักษ์. (2551). การจ้างงานแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

นัฐวรรณ สุธรรมา และ วสุธิดา นุริตมนต์. (2559). ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์), 1(1), 65-73. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/96499/75284

พรพิมล สุรินทร์. (2559). กระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกรณีศึกษาในงาน สัญชาติกัมพูชา [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม]. มหาวิทยาลัยสยาม.

วรางคณา อิ่มอุดม และคณะ. (2554). สถานการณ์และผลกระทบของแรงงานต่างด้าวในระบบเศรษฐกิจไทยhttps://www.bot.or.th

สมเกียรติ สังข์นาค และ สิน พันธุ์พินิจ. (2557). ความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สมสกุล เบากำเนิด และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). การจัดการแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(1), 1376-1392. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/89197/70183

สาคร สุขศรีวงศ์. (2551). การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร (พิมพครั้งที่ 4). จีพีไซเบอร์พรินท์.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (2564). สถิติการให้บริการงานจัดหางานการทำงานของคนต่างด้าว. ผู้แต่ง.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี. (2565). ข้อมูลสถิติสถานการณ์แรงงานต่างด้าว. ผู้แต่ง.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี. (2565). ข้อมูลสถิติการทำงานของคนต่างด้าว. ผู้แต่ง.

สิริรัฐ สุกันธา. (2557). การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. Journal of Economics, 18(1), 45-63. https://so01.tcithaijo.org/index.php/CMJE/article/view/61010/50261

สุเทพ อาภรณ์รัตน์. (2547). การศึกษาความจำเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของจังหวัดจันทบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี]. สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี.

สุมาลี สันติพลวุฒิ. (2543). การย้ายถิ่นเข้า: ปัจจัยที่กำหนดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7(1), 32-51.

อทิตยา สุวรรณโณ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสงขลา [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]. สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. https://oar.hu.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/Atitaya.pdf

อภิญญา พัฒนกิจเจริญชัย. (2554). การตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างในจังหวัดระยอง

[สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:120004

Robbins, S. P., & DeCenzo, D. A. (2005). Management (6th ed.). Prentice-Hill.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-22