กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม

ผู้แต่ง

  • กันตภณ หงษ์กลิ่น สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • องอาจ สิงห์ลำพอง สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำสำคัญ:

การสื่อสารออนไลน์, ร้านค้าออนไลน์, อีคอมเมิร์ซ, การตลาดออนไลน์, ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ ศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และศึกษาการวิเคราะห์ และประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้กำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการทำวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ดูโฮมที่ประสบผลสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ของสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนการสื่อสาร 1. ใช้กลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าตามพฤติกรรมของผู้บริโภค 2. ใช้สื่อ Facebook ในการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดการขายบนช่องทางมาร์เก็ตเพลส เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำในตัวสินค้า 3. ใช้ TikTok ในการสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ๆ และผ่านช่องทาง TikTok Live 4. ใช้งบประมาณการซื้อโฆษณาตามแต่ช่วงแคมเปญในช่องทางมาร์เก็ตเพลสเหมาะสม เนื่องจากจะมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้ามากมายจำนวนมากจากทั้งทางแบรนด์ โดยผันแปรตามยอดขายสินค้าของดูโฮมที่เกิดขึ้น 5. มีการวิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเก็บข้อมูลจากรายงานสรุปผลของทีมการตลาดที่สรุปยอดขายสินค้า แบบรายวัน รายเดือน และรายปี เปรียบเทียบกันไป เพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด

References

เกศินี จุฑาวิจิตร. (2542). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2). เพชรเกษมการพิมพ์.

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2557). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก: Introduction to retail business. โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง.

เจนจิรา เรืองกิจ. (2563). การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของบาร์บีคิวพลาซ่า [การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:188981.

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, พอพันธ์ วัชรจิตพันธ์, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, อมรรัตน์ จัตตุวัฒน์, อรัตยา ศรีพอ, และ กนกสิณี ยิ้มยวน. (2559). การพัฒนากลยุทธ์และการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปเพื่อสร้าง โอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ [รายงานผลการวิจัย, มหาวิทยาลัยบูรพา]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2539). การวางแผนกลยุทธ์. พิมพ์ดี.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2543). การวางแผนกลยุทธ์เพื่อปฏิรูประบบราชการ. สำนักงาน ก.พ.

ธนบดี บุญลือ. (2536). เอกสารสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธีชยุฒศภ์ เมธาซิฐิวัตม์. (2560). โครงการจัดตั้งบริษัทรับวางแผนกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์จีน [การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]. DSpace at Bangkok University. http://dspace.bu.ac.th/handle/123456789/3182

นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2557). การสื่อสารการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปรียาพร พรมอารักษ์. (2563). ผลของการสื่อสารการตลาดผ่านแคมเปญ King Power #Shopsave Staysafe ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภค [การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:188905

พิทยา บวรวัฒนา. (2541). ทฤษฎีองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 2). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภูษณิศา ลิ้มอังกูร. (2561). อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านมัลติแบรนด์สโตร์ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chula Digital Collections. https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/2973/

วัฒนา วงศ์เกียรติ. (2548). การวางแผนกลยุทธ์ศิลปะกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. อินโนกราฟฟิกส์.

สิริชัย แสงสุวรรณ. (2559). พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]. DSpace at Bangkok University. http://dspace.bu.ac.th/handle/123456789/2469

สิริพล ตันติสันติสม. (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก [การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร]. Discovery Service for Naresuan University. http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2559/277/Siripon%20Antisantisom.pdf

สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจำหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเนชั่น]. มหาวิทยาลัยเนชั่น.

สุพรรณี อินทร์แก้ว. (2558). การบริหารการค้าปลีก. ธนาเพรส.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564. ผู้แต่ง.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2565). การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย: Thailand internet user behavior 2565. https://www.etda.or.th/th/Our-Service/statistics-and-information/IUB2022.aspx

อนันต์ เกตุวงศ์. (2520). หลักและเทคนิคของการวางแผน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Park Kathawut. (2564, 10 พฤษภาคม). เทียบฟอร์ม 3 หุ้นวัสดุก่อสร้าง HMPRO- DOHOME- GLOBAL. https://www.thebangkokinsight.com/news/stock-finance/616890/

Bandrowski, J. F. (1990). Corporate imagination plus: Five steps to translating innovative strategies into action. Free.

Certo, S. C., & Peter, J. P. (1990). Strategic management: A focus on process. McGraw-Hill.

Dess, G. G., & Miller, A. (1993). Strategic management. McGraw-Hill.

Duncan, T. (2008). Principles of advertising & IMC (2nd ed.). McGaw-Hill/Irwin.

Hicks, H. G. (1981). Organizations: Theory and behavior. McGraw-Hill.

Kast, F. E., & Rosenzwieg, J. E. (1974). Organization and management: A systems approach (2nd ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., & O’Donnell, C. (1968). Principles of management: An analysis of managerial functions. McGraw-Hill.

Kotler, P., & Keller, K. (2009). Marketing management (Global ed.). Pearson Education.

Paul, S. (1983). Strategy management of development programmes. International Labour Office.

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (1996). An industry approach to case in strategic management (2nd ed.). Time Mirror Higher Education.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-22