เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

สติปัฏฐานกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

นายชัยรัตน์ ทองสุข, นายจิรพจน์ ขวัญคง , พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัติ)

ึ71-80

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ 4

ทรงวิทย์ แก้วศรี, นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร พูนวสุพลฉัตร, กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

35-46

วิเคราะห์แนวคิดเชิงปรัชญาชีวิตของไทย

สรวิชญ์ วงษ์สอาด, สุภีร์ ทุมทอง, พระปัญญา รัตนากร

47-60

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมเชิงพุทธ

วุฒิชัย อัตถาพงศ์, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, เวทย์ บรรณกรกุล

81-90