วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้นำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชโดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จำนวน 20 บทความ ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จำนวน 20 บทความ   ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จำนวน 20 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review


ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): (มกราคม-เมษายน 2565)

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-17

คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร, ธัญญาณี นิยมกิจ, ศตวรรษ ทิพโสต, วิฆเนศวร ฑะกอง, สุทธินันท์ โสตวิถี

118-127

แนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี

128-138

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร

วาสนา ดวงดี, ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, ธีระ เทียนรุ่งไพศาล

139-149

การปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินต่อการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

อธิยุต ทัตตมนัส, ภานุพงศ์ นิลตะโก, วาสนา ดวงดี, พิรานันท์ จันทวิโรจน์

150-158

ดูทุกฉบับ

ผู้ประสานงาน

นางสาวนิตยา ต้นสาย

โทร. 039-471056 | 08-6440-2639

E-mail : research_rbru2010@hotmail.com