บทบรรณาธิการ

ในเล่มนี้เป็นฉบับที่วารสารมีการเพิ่มจำนวนบทความจากเดิม 4 บทความ เป็น 5 บทความ และมีการเพิ่มเติมรูปแบบของเอกสารอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บของวารสาร 

เผยแพร่แล้ว: 22-04-2024

“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies: HiAP) และการทำให้เป็นรูปธรรมผ่านพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, จอมขวัญ โยธาสมุทร, คนางค์ คันธมธุรพจน์, ศรวณีย์ อวนศรี , อารยา ญาณพิบูลย์

63-116