เผยแพร่แล้ว: 2020-12-24

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด

ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ, ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย, เอกนรี ทุมพล, ศศิวิมล ว่องวิไล

15-28

การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะการสอบภาษาอังกฤษ ALC

จิตติ สัมภัตตะกุล, พีระพงษ์ พรมจันทร์

55-67

ปิ๊งด้วยภาพ

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

115-120