บทบรรณาธิการ

            ในขณะที่กระแสแห่งความต้องการในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมของประเทศไทย รวมทั้งความแตกต่างด้านแนวคิดและวิธีการเข้าถึงข้อมูลของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเดิม ถูกสะท้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมืองทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและนอกสภาผู้แทนฯ นั้น ในองค์กรต่าง ๆ ก็เกิดการค้นหาความจริงที่สะท้อนภาพการปรับตัวเช่นกัน เช่น ในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
            นอกจากด้านสังคมแล้ว ในด้านเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงและความพยายามคงอยู่ถูกสะท้อนให้เห็นได้เช่นกัน และไม่อาจแยกออกจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมได้ เห็นได้จากงานวิจัยเรื่องการใช้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติบุญเติม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายในเขตพื้นที่ อำเภหาดใหญ่ เรื่อง ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถุงสุญญากาศผักกาดเขียวปลีดองตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เรื่อง ผลกระทบ การบริโภค การออม และการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ และเรื่อง การสร้างสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง

             ส่วนในแวดวงการศึกษา เกิดการค้นหาความจริงผ่านกระแสสังคมอีกหลายเรื่อง ทั้งที่ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาและการศึกษาค้นคว้าด้วยหลักการอื่น ๆ เช่น เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การเสริมสร้างการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น ด้วยชุดกิจกรรมเชิง จิตวิทยา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงาน กับปัจจัยค้ำจุนในการทำงานของครูผู้สอน สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และเรื่อง The SEAMEO RIHED Activities in Thailand 2018

              วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ยังคงยึดมั่นในความเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร และผู้คนในสังคมเพื่อการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันได้สืบไป

Published: 22-12-2020