บทบรรณาธิการ   

               วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยราย 6 เดือน โดยรวบรวมบทความวิจัยของนักวิจัย บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานวิจัยในฉบับนี้มีจำนวน 15 บทความ สิ่งสำคัญของบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่ในวารสารเล่มนี้ ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน         

               กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย และส่งผลงานเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาบทความจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี งานวารสารสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ที่สำคัญและสามารถตอบสนองกับความต้องการ ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคมต่อไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published: 31-12-2023