๊Rural and Urban in Political Conflict of Thailand with Thai People' s Biomediated Body

  • สามชาย ศรีสันต์ รศ.ดร.
Keywords: (Biomedia Body)

Abstract

การเปลี่ยนแปลงชนบทของไทย ก้าวทันทัดเทียมกันเมืองมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง คำถามชวนท้าทายก็คือ มโนทัศน์ชนบทในสังคมไทยยังคงมีมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ ในสถานะรูปแบบใด บทความนี้ต้องการเสนอแนวทางการศึกษาชนบทที่ต่างไปจากการศึกษาในเชิงโครงสร้าง บริบททางสังคม พฤติกรรม ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนบท โดยหันมาสนใจลักษณะชนบทที่ปรากฏบนเรือนร่าง หรือร่างกายซึ่งถูกประกอบสร้างขึ้นจากวาทกรรม เป็นร่างกายกึ่งชีวข่าวสาร (biomedia body) ด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การมองชนบทและเมือง ผ่านร่างกายที่ถูกปฏิบัติการทางสุนทรียะของความพอเพียง ทำให้เห็นถึงชนบทที่ประทับฝังอยู่ในร่างกาย  เป็นการแต่งแต้มงานศิลปะของชนชั้นสูง จัดสรรปันส่วนความงามบนเรือนร่างของกลุ่มคนในสังคม ชนบทที่เปลี่ยนไปจึงเป็นการเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่ทางกายภาพ ความเจริญของการพัฒนา เท่านั้น แต่ความงามที่ถูกแต่งแต้มในฐานะงานศิลปะบนเรือนร่างยังคงถูกจัดชั้นแบ่งประเภทไว้ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-02-05