การพัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐเพื่อการบริหารงานในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทย กับความปกติใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • สุจินต์ พูลบุญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ทุนมนุษย์ภาครัฐ, รัฐบาลดิจิทัล, ความปกติใหม่

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวทางการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในกำลังคนภาครัฐเพื่อการบริหารงานในรูปแบบดิจิทัล
ของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผ่านแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่นำไปสู่ผลลัพธ์ทางศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ในภาพรวมของปี พ.ศ.2561-2562
ทั้งหน่วยงานระดับกรมและจังหวัด พร้อมทั้ง ฉายภาพที่สะท้อนจากการตอบสนองเชิงการบริหารงานดิจิทัลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจากข้อมูลทุติยภูมิที่นำมาวิเคราะห์พบว่าภาพรวมของการพัฒนาทุนมนุษย์ในเรื่องดังกล่าวของไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงช่องว่างบางประการในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่หมายรวมถึงการบริหารจัดการงานด้วยระบบดิจิทัลภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และยังแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
และเพิ่มศักยภาพทักษะทางดิจิทัลระหว่างหน่วยงานระดับกรมกับหน่วยงานระดับจังหวัดได้ค่อนข้างชัดเจน จึงถือเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ในฐานะ “ทุน” ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่นโยบายประเทศไทย 4.0
อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28