วารสารพัฒนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่มุ่งศึกษาประเด็น “ที่ดิน ทุนมนุษย์ การคุ้มครองทางสังคม” ซึ่งผู้เขียนได้นิพนธ์ขึ้นจากการกระบวนการวิจัย การสังเคราะห์เอกสาร การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนจนเป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจศึกษา บทความเรื่องแรกเรื่องการพัฒนาสิทธิการครอบครองที่ดินให้เป็นแบบทางการ และผลสะเทือนต่อการกำกับดูแลที่ดินส.ป.ก.: กรณีการอนุญาตให้กิจการเหมืองแร่และปิโตรเลียมใช้ที่ดิน ส.ป.ก. กล่าวถึงพัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินไทยที่กลายมาเป็น “การพัฒนาสิทธิครอบครองที่ดินให้เป็นแบบทางการ” แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลสะเทือนกว่านั้นคือ การทำให้กิจกรรมอุตสาหกรรมและพลังงานจำนวนหนึ่งได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ที่เจตนารมณ์เดิมคือการให้เกษตรกรได้ใช้ทำกิน บทความเรื่องที่สองเป็นการศึกษากลไกการคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาผ่านโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานของชุมชนนำร่องกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษากลไกเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนแสดงให้เห็นถึงกลไกการเชื่อมร้อย บูรณาการและต่อยอดการทำงานเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของงานคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืน บทความเรื่องต่อมาเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาทำลายและปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มและสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการและแผนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ที่ได้ชักชวนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจและใช้วิธีเผาทำลายเพื่อปรับที่ดินในช่วงฤดูแล้ง เรื่องสุดท้ายเป็นบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐเพื่อการบริหารงานในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทยกับความปกติใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื้อหาของบทความอยู่ในความสนใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่แม้ว่าการแพร่ระบาดจะลดความรุนแรงลง แต่ผลกระทบต่างๆ ยังคงส่งผลต่อเนื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการบริหารงานในรูปแบบดิจิตัลซึ่งเป็นการทำงานภายใต้ความปกติใหม่จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่หน่วยงานทุกระดับควรให้ความสำคัญร่วมศึกษาทำความเข้าใจผ่านเนื้อหาบทความในครั้งนี้

Published: 2022-06-28