วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ISSN: 2985-2927 (Online)

กำหนดการออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิชาการ (Academic Article) และบทความวิจัย (Research Article) แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper)  ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ 

Announcements

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

2024-05-20

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เปิดรับบทความทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read more about เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): 2566 กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): 2566 กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ