ติดต่อ

พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร. โทร 083-4859267
พระมหาขนบ สหายปัญโญ, ดร. โทร 094-9891994
อาจารย์ จันทิมา แสงแพร โทร 083-1083829
อาจารย์ สิริพร ครองชีพ โทร 062-9517193
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน
บรรณาธิการหลัก
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 082-2532282

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ประเวช วะทาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 062-9364259