เกี่ยวกับวารสาร

วารสารปรัชญาปริทรรศน์ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2538 จากนั้น ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กองบรรณาธิการของวารสารได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ตั้งแต่กระบวนการรับบทความ การกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น การประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จำนวน 3 ท่าน เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของบทความให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะแขนงวิชาในด้านดังต่อไปนี้ (`1) พระพุทธศาสนา (2) ปรัชญา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม (3) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (4) เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม และการศึกษา
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานด้านวิชาการและเป็นแหล่งอ้างอิงในการเผยแพร่บทความของนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการดำเนินการตีพิมพ์บทความ

กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำวารสาร ตั้งแต่การคัดเลือกบทความ การประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ โดยการประเมินในรูปแบบการปกปิดชื่อผู้ประเมินและผู้แต่ง (Double-blind Peer Review) และบทความต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ประเภทของบทความ (Types of Articles)

1) บทความวิจัย (Research Article)

2) บทความวิชาการ (Academic Article)

3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Languages)

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การกำหนดตีพิมพ์ (Publication Frequency) 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

อัตราค่าสมาชิก

สามัญรายปี (ปีละ 2 ฉบับ) 500 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

เมื่อท่านลงทะเบียนและส่งบทความ (Submission) เข้ามาในระบบของวารสารออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียม บทความละ 3,000 บาท โดยดำเนินการดังนี้

1) โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย รหัสสาขา 459 เลขที่บัญชี 981-8-88235-0

2) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้)

3) เมื่อชำระแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปการโอนเงิน) แนบมาในช่องกระทู้สนทนาในระบบวารสารออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป

เจ้าของวารสาร

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยงานสนับสนุน (Source of Support) 

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การเผยแพร่ (Publication)

เผยแพร่วารสารฉบับออนไลน์ ผ่านฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ ด้วยระบบ ThaiJO และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI ฐาน 2 (ตั่งแต่ปี 2564-2568) และจัดส่งฉบับตีพิมพ์ให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

Announcements

แต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารปรัชญาปริทรรน์ พ.ศ. 2567

2024-03-16

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 217/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารปรัชญาปริทรรน์ สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการวารสารปรัชญาปริทรรศน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการบริหารจัดการอัตราค่าตอบแทนและค่าตีพิพพ์ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2566 เป็นอาทิ ทางกองงานวารสารจึงขอประกาศแจ้งให้ทราบการเรียนแปลง คณะทำงาน ตามคำสั่ง ที่ได้แนบมาแล้วนี้https://drive.google.com/drive/folders/1aJH2d2RrYmouPckigdoE_DcmpQqR-nlb

 

Read more about แต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารปรัชญาปริทรรน์ พ.ศ. 2567

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-10-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ