Information For Readers

วารสารปรัชญาปริทรรศน์ได้รักษามาตรฐานทางด้านงานวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานในวารสารนี้ ในการจัดทำวารสารได้กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนเพื่อตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด โดยเปิดรับบทความในด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะแขนงวิชาดังต่อไปนี้ 1) พระพุทธศาสนา `2) ปรัชญา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 3) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ 4) เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม และการศึกษา