ข้อมูลสำหรับ ผู้อ่าน

วารสารปรัชญาปริทรรศน์มีมาตรฐานสากล ผู้ส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการผู้ใช้ประโยชน์ จากผลงานการวิจัย หรือบทความวิชาการเหล่านั้น ในการจัดทำวารสารได้กำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนคำแนะนำในการส่งรายงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไว้เป็นแหล่งเผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย  (Research  articles)  เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน  หรือทีมงานผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

บทความวิชาการ (Academic  articles)  อาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์  (Review  articles)  เรียบเรียงจากการสืบค้น  ตรวจสอบเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ  เสนอความรู้ทั่ว ๆ ไปในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์