การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

นโยบายการตีพิมพ์

วารสารปรัชญาปริทรรศน์มีนโยบายการตีพิมพ์ตามกระบวนการรับบทความ การกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น การประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของบทความให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บทความต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะแขนงวิชาในด้านดังต่อไปนี้ `1) พระพุทธศาสนา 2) ปรัชญา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม  3) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ 4) เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม และการศึกษา 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานด้านวิชาการและเป็นแหล่งอ้างอิงในการเผยแพร่บทความของนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลของท่านจะใช้ในงานของวารสารเท่านั้น จะไม่นำไปเปิดเผยให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดทราบ