ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

นโยบายการตีพิมพ์ในวารสาร

          เพื่อให้การตีพิมพ์รายงานวิจัย หรือบทความวิชาการในวารสารปรัชญาปริทรรศน์มีมาตรฐานสากลบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งผู้ส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการผู้ใช้ประโยชน์ จากผลงานการวิจัย หรือบทความวิชาการเหล่านั้น ในการจัดทำวารสารได้กำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนคำแนะนำในการส่งรายงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไว้เป็นแหล่งเผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย  (Research  articles)  เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน  หรือทีมงานผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

บทความวิชาการ (Academic  articles)  อาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์  (Review  articles)  เรียบเรียงจากการสืบค้น  ตรวจสอบเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ  เสนอความรู้ทั่ว ๆ ไปในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น  มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา     ทางวารสารกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  

 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

สามารถ ศึกษาจากรายละเอียดในคำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและอีเมลของท่านจะใช้ในงานของวารสารเท่านั้น จะไม่นำไปเปิดเผยให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดทราบ