กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 1. อธิการบดี                                                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 2. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 3. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัฒกรรม                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 4. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา                            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บรรณาธิการ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม  คำเมืองแสน        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการภายใน

 1. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 2. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 3. พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร.                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 4. พระครูวินัยธรเจริญ ทนฺตจิตฺโต, ดร.                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 5. พระมหาขนบ สหายปญฺโญ (เข้ทอง), ป.ธ.9., ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 6. พระมหาจักรพล อาจารสุโภ (เทพา), ดร.             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ศรีคำมูล            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 8. อาจารย์ ดร.ประเวช วะทาแก้ว                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 9. อาจารย์ ดร.สุรชัย พุดชู                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการภายนอก

 1. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                 นักวิชาการอิสระ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน                มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อำพล บุดดาสาร                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง            มหาวิทยาลัยพะเยา
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ                มหาวิทยาลัยมหิดล 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข               มหาวิทยาลัยบูรพา
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี เวชประสิทธิ์             มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี ยอดนา                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 21. อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน                              มหาวิทยาลัยชินวัตร
 22. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ อโณทัย                                 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 23. อาจารย์ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์                                นักวิชาการอิสระ
 24. อาจารย์ ดร.นรารัตน์ สงวนทรัพย์                        นักวิชาการอิสระ
 25. อาจารย์ ดร.จิตต์ศรินพร ญจวัฒนกุล                   นักวิชาการอิสระ

กองจัดการวารสาร

 1. พระครูธรรมธรเดโช ฐิตเตโช                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2. พระปลัดธนา อคฺคธมฺโม                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 3. พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 4. อาจารย์สิริพร ครองชีพ                                        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 5. นายประเมศฐ์ จิรวิริยะสิริ                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย