กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา (Advisory)  
  1.  พระเทพวัชรเมธี, ผศ. ดร.    อธิการบดี 
  2.  พระศรีวชิรวาที, ผศ. ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ 
  3.  พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ. ดร. รองอธิการบดี ด้านการวิจัย 
  4.  พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา 
     
บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)  
  พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร. คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
     
รองบรรณาธิการ (Associate Editor)  
  ดร.สุรชัย พุดชู คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
     
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)  
  1.  พระสุทธิสารเมธี, ผศ. ดร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  2.  พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ. ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  3.  พระมหาสมัคร มหาวีโร    สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  4.  รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  5.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  6.  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ผศ. ดร. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  7.  รศ. ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  8.  รศ. ดร.ประยงค์ จันทร์แดง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  9.  รศ. ดร.บุญเหลือ ใจมโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  10.  รศ. ดร.อำพล บุดดาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  11.  รศ. ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  12.  รศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  13.  ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14.  ผศ. ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  15.  ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลวง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  16.  ดร.สวัสดิ์ อโณทัย วิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  17.  ดร.มนตรี หลินภู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
  18.  Adj. Prof. Lim Hui Ling, Ph.D. Religious Scholar, Singapore
  19.  Nguyen Thanh Trung, Ph.D. Department of Literature, Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam
  20.  Thich Tam Vuong, Ph.D. Buddha An Temple and Academy, Tennessee, USA
  21.  Ven. Sumanapal Bhikkhu, Ph.D.  Department of Pali, Calcutta University, India
  22.  Ven. Dr.Vilasagga Sitagu, Ph.D. International Buddhist Academy, Myanmar
  23.  Prof. Challapalli Swaroopa Rani, Ph.D. Centre of Mahayana Buddhist Studies, Acharya Nagarjuna University, India
  24.  Sharma Khemraj, Ph.D. Department of Business Administration, Management Science, Nanhua University, Taiwan
     
กองจัดการวารสาร (Managers)  
  1.  ดร.สิริพร ครองชีพ ผู้จัดการวารสาร  
  2.  พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร  
  3.  พระครูธรรมธร เดโช ิตเตโช  ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร
  4.  พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโม ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร
  5.  นางสาวอริสา สายศรีโกศล ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร