ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

วารสารปรัชญาปริทรรศน์ ขอแนะนำให้บรรณารักษ์นำวารสารนี้ไว้ในสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ระบบเผยแพร่ของวารสารนี้ เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะให้คณาจารย์ บุคลากรใช้ค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ทั้งเพื่อเพิ่มความรู้หรือเพื่อการค้นคว้า ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป