ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2021-09-15

ประกาศแจ้งวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

เมื่อท่านลงทะเบียนและส่งบทความ (Submission) เข้ามาในระบบของวารสาร (โดยเข้าไปที่ Link: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv) เรียบร้อยแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียม บทความละ 3,000 บาท โดยดำเนินการดังนี้

1) โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย รหัสสาขา 459 เลขที่บัญชี 981-8-88235-0

`2) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้)

`3) เมื่อชำระแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปการโอนเงิน) แนบมาในช่องกระทู้สนทนาในระบบวารสารออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป