วิญญาณศรัทธาตามวิถีไทยในวิถีพุทธ

ผู้แต่ง

  • ดร.ปรีชา หวานหู

คำสำคัญ:

วิญญาณศรัทธา, วิถีไทยในวิถีพุทธ

บทคัดย่อ

ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณตามวิถีพุทธนั้น เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าให้ถ่องแท้ และต้องศึกษาในเชิงลึกและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน แนวความคิดเชิงพรรณนาในพระพุทธศาสนาควรแยกออกจากความเชื่อในพลังอำนาจจิตวิญญาณและความเชื่อโชคลาง โดยเฉพาะในโลกแห่งการภิวัฒน์เทคโนโลยีให้มีความแปลกใหม่ ก้าวหน้าและทันยุคอยู่เสมอ ผู้คนในสังคมไทย ควรศึกษาและเรียนรู้แห่งวิญญาณศรัทธาของตนๆ ให้ถูกต้องเสียใหม่ จะกลายเป็นคนที่พัฒนาและทันยุคทันสมัย สมกับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิตอลและสังคมไทยยุค 4.0 หรือ 4.5 ในอนาคตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
2.โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๑๒ หน้า : ๔๓๑}
3.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
4.พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2546
5.พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.2548
6.พันเอกปิ่น มุทุกันต์ คำบรรยายพุทธศาสตร์ในการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ภาค 3 พ.ศ. 2554
7.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
8.พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
9.มนต์ ทองธัช, 4 ศาสนาของโลกปัจจุบัน, สำนักพิมพ์โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2530.
10.https://news.mthai.com/webmaster-talk/167149.html
11.https://www.thairath.co.th/content/813876

Downloads