คุณสมบัติของกัลยาณมิตรและหลักธรรมการคบมิตร

ผู้แต่ง

  • นางสาวสุขวสา ชิตะปัญญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

กัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้, เพื่อนดี, เพื่อนผู้หวังดี, มีองค์คุณ 7 ประการหรือมิตรแท้ที่ควรคบหา 4 ประเภทซึ่งจะตรงกันข้ามกับ อมิตร มิตรต้องห้าม หรือมิตรเทียม ที่ไม่ควรคบหา 4 ประเภท และหาได้ง่ายกว่ามิตรแท้บนโลกใบนี้แต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันธรรมชาติของมนุษย์ต้องการเพื่อน ต้องการสังคมที่ดีในสังคมที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้เกิดการขาดแคลนกัลยาณมิตรที่ดีเป็นอย่างมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(ปี 2553 ) คุณสมบัติของกัลยาณมิตร. หนังสือพุทธธรรม ฉบับขยาย,กรุงเทพฯ,สำนักพิมพ์ผลิธมม์
2.สรวิชญ์ ดวงชัย.(2558) แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ.''จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ
3.www.mcu.ac.th/site/curriculum_main.php สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561
4.พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคแปล
5.https://www.thepathofpurity.com/home/พระไตรป-ฎก-pdf/แปล 91 เล่ม/มมร/เล่ม 3 ภาค 2 .สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561

Downloads