การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติต่อทรัพย์ตามแนวพุทธปรัชญา

ผู้แต่ง

  • พระครูปราโมทย์สีลคุณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระมหาใจสิงห์ เถื่อนศรี มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • ทองเปลือง อภัยวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

การดำเนินชีวิต, การปฏิบัติต่อทรัพย์, ตามแนวพุทธปรัชญา

บทคัดย่อ

การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติต่อทรัพย์ตามแนวพุทธปรัชญา หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญา ที่เป็นกระบวนการ มีความสอดคล้องและเป็นขั้นตอนที่ไม่มีความขัดแย้งกัน โดยเชื่อว่าในขั้นต้นสามารถที่จะนำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ตนเองและสังคมโดยรวมได้ และในขั้นสูงสุดนั้นสามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากอำนาจของกิเลสได้โดยสิ้นเชิง หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญา แม้จะมีกล่าวไว้หลายนัย ก็เพื่อแจกแจงให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต แต่โดยสาระอันแท้จริงแล้วก็คือ หลักในการพัฒนาตนเอง ให้รู้จักควบคุมกาย วาจา และใจ ให้รู้จักคิด พูด และทำ อย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตอย่างถูกต้องดีงามตามกระบวนการทางพุทธปรัชญาอย่างเป็นระบบ เช่น การดำเนินชีวิตตามหลักการศึกษาไตรสิกขา หรือการดำเนินชีวิตตามหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ดังนั้น ในหลักของการปฏิบัติต่อทรัพย์ภายในจึงจะต้องมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกัน จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ ได้รับประโยชน์สูงสุด หรือแม้แต่การไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ครบตามกระบวนการจนเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็ยังสามารถที่จะนำอริยทรัพย์มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบัน และจะเป็นทรัพย์ชนิดเดียวที่สามารถติดตามผู้ที่มีทรัพย์ชนิดนี้ไปได้ในสุคติอันเป็นโลกเบื้องหน้าในอนาคต ตามความเชื่อของพุทธปรัชญาได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2525). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช วิทยาลัย.
2.พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่9. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3.พุทธทาสภิกขุ. (2536). ผู้ครองเรือน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
4.พิบูลย์ สารขันธ์. (2545). ความรู้ตามหลักของศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แพร่วิทยา.
5.วรนุช เอี่ยมสะอาด. (2544). แนวคิดในการดำเนินชีวิตของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
6.สนิท ศรีสำแดง. (2535). พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : นีลนาราการพิมพ์.
7.สุจิตรา รณรื่น. (2540). ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจำกัด.
8.ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด.
9.รุ่ง สุบิน. (2550). พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน.

Downloads