การพัฒนาจริยธรรมพยาบาลด้วยหลักอิทธิบาท 4

ผู้แต่ง

  • สุณี เวชประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คำสำคัญ:

อิทธิบาท ๔, การพัฒนา, จริยธรรมพยาบาล

บทคัดย่อ

อิทธิบาท 4  เป็นหลักธรรมที่ช่วยเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพในฐานะผู้ประพฤติประโยชน์ต่อสังคมเพราะปัญญาที่ได้รับจากการศึกษาพระธรรมคำสอนย่อมช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการศึกษาธรรมฉันทะจะทำให้เกิดปัญญา ดำเนินชีวิตเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม สามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงามได้ ซึ่ง คนไทยในปัจจุบันควรสำนึกในบุญคุณของบรรพชนที่พยายามสืบทอดหลักธรรมคำสอนไว้ให้คนไทยได้ศึกษาและภาคภูมิใจ เป็นหน้าที่ของทุกคนในยุคนี้ที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสอน และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและก่อประโยชน์แก่สังคมและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกฉบับหลวง. พิมพ์ครั้ง ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.
2.ไชยพร เรืองแหล้. “บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑” .วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช ,๒๕๕๖.
3.ทิศนา แขมมณี. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัทเมธีทิปส์จำกัด, 2546.
4.พุทธทาสภิกขุ.2537. การงานที่เป็นสุข. กรุงเทพฯ:ธรรมสภา.
5.พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : หจก.เอส.อาร์.พริ้นติ้ง, ๒๕๓๗.
6.พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระธรรมปิฎกกับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ. กรุงเทพฯ : บริษัทอมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด, ๒๕๓๗.
7.พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2543). ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมม์สวยจำกัด.
8.พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2542). หยาดเพชร หยาดธรรม ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
9.พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด, ๒๕๕๓.
10.พันเอกปิ่น มุทุกันต์.แนวสอนธรรม : ตามหลักสูตรนักธรรมตรี.(กรุงเทพฯ : คลังวิทยา,๒๕๑๔) หน้า ๒๒๗.
11.มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
12.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ปัญญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๔.
13.สุเชาว์ พลอยชุม. พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก, ๒๕๕๓.
14.สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2539). พระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน. (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
15.สุนทร ณ รังษี, รศ.ดร. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
16.อมรา เล็กเริงสินธุ์. คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม,๒๕๔๒.

Downloads