จริยศาสตร์, จริยธรรม และคุณธรรม ตามแนวความคิดของนักปรัชญา

ผู้แต่ง

  • รศ. สำเนียง ยอดคีรี อาจารย์พิเศษ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

จริยศาสตร์, จริยธรรม, คุณธรรม

บทคัดย่อ

จริยศาสตร์ คือวิชาที่ว่าด้วยความประพฤติที่ควรเว้นควรทำ ถูกผิด รวมไปถึงศึกษาจริยธรรม คุณธรรมที่เป็นมาตรฐานความดีชั่วถูกผิด ความดีสูงสุดที่ควรดำเนินให้ถึง ทั้งหมดนี้ว่าด้วยความรู้เป็นหลัก ผู้รู้อาจไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ แต่การอธิบายจริยศาสตร์ก็ต้องล่วงเข้าในขอบเขตของมโนธรรม คือความรู้สึกดีชั่วทางใจ ทรรศนะของนักปรัชญาที่สำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.การศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, กรม. พระไตรปิฏกภาษา. ฉบับหลวง, เล่มที่ 11,12 และเล่มที่ 23 กรุงเทพฯ : ( 2521) กรมการศาสนา.
2.กีรติ บุญเสือ. ศ.จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน. (๒๕๒๔) กรุงเทพฯ : วัฒนธรรมพานิช,
3.น้อย พงษ์สนิท. จริยศาลตร์. เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะมนุษย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2527)
4.ประยงค์ สุวรรณบุบผา. นอ. บทความเรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมจักษุ, มหามกุฎราชวิทยาลัย (ม.ป.ป.)
5.ประภาศรี สีหอำไฟ, ศ., (2540) พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
6.ปรีชา เศรษฐีธร. (2523) ปรัชญาและคุณค่าสำหรับครู, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
7.พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุต.โต) (2527) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ : มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
8.พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2542) บทความเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม จริยศาสตร์ และจริยศึกษา อ้างในไพฑูรย์ สินลารัตน์ ความรู้คู่คุณธรรม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
9.ราชบัณฑิตยสถาน, (2546) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์-พับลิชั้นส์
10.วศิน อินทสระ (2544) จริยศาสตร์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ
11.วิทย์ วิศทเวทย์ ศ. (2526) จริยศาสตร์เบื้องต้น, กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์
12.วิทย์ วิศทเวทย์. ศ. และเสถียรพงษ์ วรรณปก.ศ. (2530) หนังสือเรียนสังคมรายวิขา ส 402. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์
13.วิเชียร ชาบุตรปณฑริก. (2542) ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดคูเคซั่น
14.(2525) จริยศาสตร์ศึกษา, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
15.ส.ศิวลักษณ์. (สุลักษณ์ ศิวลักษณ์) ก้าวแรกของปรับชาฝรั่ง. กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม.
16.สถิต วงศ์สวรรค์. รศ. (2521) ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น.
17.สนั้น ไชยานุกูล (2519) ปรัชญาอินเดีย. : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
18.ไสว มาลาทอง (2542) คู่มือการศึกษาจริยธรรม.
19.A.s. Hornby, E.Y. Gatenby and H. Wadefielel, A Learner’s Dictionary of Current English London: Oxford University Perss Geoffrey Umberlege 1948
20.Harold H. Titus. Ethics for Today New Delhi : Rurasia Publishing House (PVT) Ltd., 1966
21.Reginal A.p. Rogers. A Short History : of Ethics : Greek and Moden. (London : Macmitlan andCo, St. Marties street 1945)
22.Vatsyan, Ethics : Made Rosy, Meerut: Kedar Nath Ram Nath. 1978-79
23.W.L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion Eastern and Western Thought. New Jersey :Humanities Press, Susex : Harverster Press,. 1980

Downloads