การสอนสัคคสาสมาธิในเรือนจำ

ผู้แต่ง

  • นุชนารถ ปลอดห่วง นักศึกษาศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

สัคคสาสมาธิ, เรือนจำ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายต้องการศึกษาวิเคราะห์การสอนสมาธิในเรือนจำ ในหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” (สมาธิยกใจสู่สวรรค์) ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย พระธรรมมงคลญาณ วิ. ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบัน) เป็นการสอนสมาธิในระยะเวลา ๒๐ วัน มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังได้ทำสมาธิต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้เกิดสมาธิกับการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันให้มีชีวิตอย่างปกติสุข เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาล และมหาอำนาจใดที่มีกำลังผลักดันให้สมาธิเข้ามาสู่จุดนี้และกระจายเข้าสู่สังคมโลกให้ทั่วถึง โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะและ ศาสนา เพื่อนำไปสู่สันติภาพในอนาคต ผู้ต้องขังสามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ ในข้อที่ ๘ สัมมาสมาธิ – การฝึกจิตชอบ การฝึกจิตให้สงบนิ่งอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว การบริกรรมว่าพุทโธ พุทโธ ก็จะเกิดความเป็นหนึ่งของจิตทันที เมื่อพุทโธ พุทโธ ต่อเนื่องถือว่าสมาธิได้ต่อเนื่อง ก็จะเกิดความเป็นหนึ่งของจิตทันที เมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีแสงสว่างและมีกำลังสามารถนำมาใช้งานได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.พระธรรมมงคลญาณ หลักสูตรครูสมาธิ-ชั้นสูง พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ ๒๕๕๕: หน้า ๒๗
2.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๘, กรุงเทพฯ ๒๕๕๙, หน้า ๒๑๕
3.แสง จันทร์งาม พุทธศาสนวิทยา พิมพ์ครั้งทื่ ๔ ,กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค ๒๕๔๔, หน้า ๒๒๓
4.http://www.correct.go.th/inctrad/fivesteps.html / สถานกักขังกลางจังหวัดตราด กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม
5.พระธรรมมงคลญาณ/ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘/สถานที่: ทัณฑสถานพิเศษ ปทุมธานี
6.พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สติปัฏฐานสูตร เล่ม ๑๗ หน้า ๖๒๘-๙
7.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ) สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
8.พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), มรรคมีองค์ ๘, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
9.วิภังคสูตร, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ) สังยุตตนิกาย มหาวารวรรคพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
10.พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับหลวง มหาสติปัฏฐานสูตร

Downloads