พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท

ผู้แต่ง

  • พระศรีรัชมงคลบัณฑิต พระศรีรัชมงคลบัณฑิต

คำสำคัญ:

ปัญหาการทะเลาะวิวาท, พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัญหาการทะเลาะวิวาท 2) พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาท นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ แต่สามารถสรุปได้ตามแนวคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่า มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) เกิดจากความคิดเห็นที่ต่างกันถึงแม้ว่าในเรื่องเดียวกันแท้ ๆ หรือเรื่องในทำนองเดียวกัน ความคิดเห็นของคนในสังคมก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงกัน และ 2) และเกิดจากความประพฤติที่ไม่เหมือนกัน ดีเลวต่างกัน และได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ต่างกัน หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อคนแต่และคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน สำหรับพุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนั้น พบว่า 1) ผู้นำต้องนำในการแก้ไขปัญหา 2) ต้องแก้ไขที่สาเหตุด้วยหลากหลายวิธี ก็จะสามารถแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทได้อย่างสิ้นเชิง

Downloads

Download data is not yet available.

References

รัฐพล เย็นใจมา และสุรพล สุยะพรหม, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-
มิถุนายน 2561.
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. ธัมมปทัฏฐกถา ฉบับภาษาไทย ภาค 1, พิมพ์ครั้ง 15, กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. 2534.
________.ธัมมปทัฏฐกถา ฉบับภาษาไทย ภาค 6, พิมพ์ครั้ง 13, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, พ.ศ. 2540.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับ- ลิเคชั่นส์ จำกัด,
พ.ศ 2546.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ ปยุตฺโต),, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 30,
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือบริษัทสำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด, 2546.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-24