หลักคำสอนของศาสนาคริสต์ : เปรียบเทียบตามหลักเนติปกรณ์

ผู้แต่ง

  • พระมหาสมชาย วีรชัยเสวิน

คำสำคัญ:

หลักคำสอนของศาสนาคริสต์, หลักเนติปกรณ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาให้ตีความหมายใช้หลักเดียวกันจะได้ชื่อว่าการตีความหมายไม่ขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะแสดงธรรมไว้ในรูปแบบไหนทั้งในแง่บัญญัติ คำสอนของศาสนาคริสต์ เข้าผนวกเพื่อเปรียบเทียบตามหลักเนติปกรณ์

             บทความวิจัยนี้เชิงตีความเพื่อสังเคราะห์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนแม้จะผิดหรือถูกโดยประการใดโปรดพิจารณาในเรื่องการตีความคำสอนของศาสนาคริสต์ จะแสดงตามเทศนาหาระที่แสดงไว้ 5 ประการ เทศนาหาระซึ่งเป็นหนึ่งในหาระ 16 เพื่อให้รู้และทำความเข้าใจต่อหลักคำสอนให้มากขึ้น

             ผลจากการวิจัยบทความนี้ มีการนำวิธีการจำแนกหมวดหมู่ตามหลักเนติปกรณ์ให้เกิดความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์เพื่อเป็นการศึกษาประกอบองค์ความรู้ตามเหตุและผล ต่อผู้สนใจจะประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ให้เกิดความถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น ตามอานิสงส์ในการปฏิบัติแต่ละหัวข้อบัญญัติ

References

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์. (2530), สากลศาสนา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
ทัศนา อัสดงพงพนา. พระบัญญัติ 10 ประการ. http://sjc.ac.th/sjc2014/images/Lreaning-online/M4/6.pdf. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-24