มนุษย์ ตามทัศนะพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • พระครูวิภัชธรรมวิจิตร พระครูวิภัชธรรมวิจิตร

คำสำคัญ:

มนุษย์, พระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ ศึกษาเรื่องมนุษย์ตามทัศนะพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเป็นรูป หรือกาย และส่วนที่เป็นนามหรือใจซึ่งรวมเอาธรรมชาติย่อยอีก 4 ส่วน คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเข้าด้วยกัน ถ้ามองในแง่ชีววิทยา รูปหรือกายของมนุษย์เกิดขึ้นมาโดยผ่าน ความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลที่บัญญัติเรียกกันว่า “พ่อ” และ “แม่” หรือ “บิดา” และ “มารดา” แต่ถ้ามองในแง่ปรมัตถธรรม รูปหรือกายของมนุษย์เกิดจากผลกรรมและวิญญาณ มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพ คือ ความสามารถที่จะฝึกฝนพัฒนา ตนเองให้เป็นผู้ประเสริฐที่สุด การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก ในเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่ากับการ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระมหาสมปอง จนฺทวํโส (ยุงรัมย์). 2547, ศึกษาเปรียบเทียบ ธรรมชาติของมนุษย์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับปรัชญาของอริสโตเติล. วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สุเชาว์ พลอยชุม. 2560, พุทธปรัชญาในพระสุตันตปิฎก,สาละการพิมพ์ นครปฐม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมฉบับพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สหธรรมิก จำกัด.
https://www.baanjomyut.com/library_2/chivit/03.html สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2561
https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
http://www.mcu.ac.th/userfiles/file/ สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ.2561

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-22