พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง

  • ภาณุพงศ์ ไทรใหญ่

คำสำคัญ:

พระพุทธศาสนา,กรุงรัตนโกสินทร์

บทคัดย่อ

พระพุทธศาสนาไม่ได้มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศไทย แต่เป็นศาสนาที่เข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งพระพุทธศาสนาได้ถูกนำเข้ามาเผยแผ่ในสมัยของพระเจ้าอโศก ซึ่งพระเจ้าอโศกได้ส่งพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ คือประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีพระภิกษุที่มีชื่อเสียง 2 รูปคือ พระโสณะและพระอุตตระ เป็นผู้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองตามยุคตามสมัย ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2548.
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยและพระธรรม
ทูตไทยไปศรีลังกาในสมัยอยุธยา. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพ : ชวนพิมพ์, 2549.
พุทธศาสนประวัติสมัยรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรี 200 ปี, (ม.ป.ท.), (ม.ป.พ.), (ม.ป.ป.).
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. พระพุทธศาสนาในอินเดียและต่างประเทศ.กรุงเทพ : จงเจริญการพิมพ์, 2552.
ภัทรพร สิริกาญจน. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย.กรุงเทพ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2557.
เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 2. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพ : มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2540.
เว็บไซต์
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ : การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension1/buddhism_to_the_country/15
.html สืบค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2561.
ศาสนาพุทธในประเทศไทย https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาพุทธในประเทศไทย สืบค้นเมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2561

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-24