อริสัจ 4 กับวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง

  • จิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ

คำสำคัญ:

1.อริสัจ 4, 2.วัยรุ่น, 3.ศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 นี้มีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างมาก จนทำให้วัยรุ่นในศตวรรษที่ 21ตกเป็นทาสของสื่อและได้สร้างปัญหามากมายให้กับสังคม จึงนำหลักธรรมอริยะสัจ 4 มาช่วยแก้ปัญหา ด้วยการให้วัยรุ่นมองไปในปัญหา คือ 1. ทุกข์ คือ ปัญหา เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ว่าตัวทุกข์คืออะไร  2. สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหามาจากอะไร เป็นสิ่งที่ควรละ 3. นิโรธ คือ การแก้ปัญหา เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ เป็นสิ่งควรทำให้แจ้ง  4. มรรค คือ วิธีการแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ควรอบรมบำเพ็ญให้เกิดมี ถ้าวัยรุ่นเข้าใจในกระบวนธรรมอริยะสัจ 4 ย่อมทำให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. ไทยศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2557.
จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย. สังคมวิทยาอาชญากรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย. 2551.
ธีรพงษ์ มหาวีโร และฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เดอะบุคส์. 2555.
นพมาศ อุ้งพระ. วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยราลัย. 2555.
ปฐม ทรัพย์เจริญ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
2553.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 33. กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์ผลิธัมม์. 2555.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 19.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา. 2556.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรณที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหา
นคร: บริษัทพิมพ์สวย จำกัด. 2559.
พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธีโกมลคีมทอง. 2559.
พัชรินทร์สิรสุนทร. แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร:
บริษัทวีพริ้นท์ (1991) จำกัด. 2556.
ยุค ศรีอาริยะ. วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถี
ทรรศน์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับสิชชิ่ง. 2546.
รงค์ ประพันธ์พงศ์. ค่านิยมแบบไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด. 2558.
วิสันต์ ท้าวสูงเนิน.99 พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท คำสอนของพ่อหลวง. นนทบุรี: หมู่บ้านบัว
ทองธานี. ม.ม.ป.
แสง จันทร์งาม. อริยสัจจ์ ๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสร้างสรรค์บุคส์ จำกัด. ๒๕๔๔.
สุพัตรา สุภาพ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
2545.
อนุชาติ พวงสำลี. พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันการเรียนรู้และ
พัฒนาประชาสังคม. 2543.
อารี จำปากลายและคณะ. ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 2558.
หนังสือแปล
เจมส์มาร์ติน. โลกแห่งศตวรรษที่ 21. THE MEANING OF THE 21st CENTURY. (ภาพร, แปล).
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น.2010.
ALBERT EINSTEIN. The Word As I See It. โลกที่ข้าพเจ้ามองเห็น. (สรวงอัปสร กสิกรานันท์,
แปล). นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์. 2558.
เว็บไซต์
วิกิพีเดีย สารานุกรม,11 กรกฎาคม 2561,<https://th.wikipedia.org/wiki/ศตวรรษ>(13 July2018)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-14