ปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ผู้แต่ง

  • กัญญภัค แมกกี้

คำสำคัญ:

1.ปัญญา, 2.พุทธปรัชญา, 3.เถรวาท

บทคัดย่อ

ปัญญานั้นประกอบด้วยคุณและโทษปัญญาในพุทธปรัชญามีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเกิดจากปัญญาที่มีองค์ประกอบในการพิจารณา ๒ประการคือปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการก่อให้เกิดการใช้ปัญญาที่ถูกต้องคือปัญญาที่เจริญตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งในอริยสัจ ๔ นำไปสู่ความเป็นอิสระไร้ทุกข์และที่สุดของโลกก็คือสุขแห่งนิพพาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมศาสนา.(๒๕๒๕). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์กรมการศาสนา.
ราชบัณฑิตยสถาน.(๒๕๕๔).พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.(๒๕๕๕).คู่มือปัญญา.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตฺโต).(๒๕๕๙).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตฺโต).(๒๕๕๙).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตฺโต).(๒๕๕๙).พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
พันตรี ป.หลงสมบุญ.(๒๕๖๐).พจนานุกรม มคธ-ไทย.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์บรรณาคาร.
ทองย้อย แสงสินชัย.(๒๕๖๐).บาลีวันละคำ.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
วศิน อินทสระ.(๒๕๕๔).ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ธรรมดา.
สุรพล ไกรสราวุฒิ.(๒๕๕๒).คู่มือปัญญาในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดิศักดิ์ ทองบุญ.(๒๕๓๒). ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด.
พิสิฐ เจริญสุข.(๒๕๔๒).คู่มือการอบรมสมาธิ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
วงศ์ ชาญบาลี(ผู้ชำระ).(๒๕๒๕).คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค(ไทย). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร.
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), แสดงธรรมเทศนา ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(29 มกราคม 2558),<http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?cms_id=21112>.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-14