การดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดตามหลักอายุวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์

คำสำคัญ:

2.การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, 3.วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู, 4.หลักอายุวัฒนธรรม, : 1.การดำเนินกิจกรรม

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑)เพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๒)เพื่อศึกษาหลักอายุวัฒนธรรม เป็นการวิจัยแบบ ระหว่างการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทกึ่งทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง  และวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง บุรีรัมย์ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดสะพาน กรุงเทพมหานครและ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ สุพรรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน ๗๓ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟูตามหลักอายุวัฒนธรรม ผู้ดูแลกิจกรรม และผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน ๒๐ คน วิเคราะห์และแปลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ โดยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติสำหรับเปรียบเทียบได้แก่ ค่าสถิติที (t - test) และ ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ๑) พื้นที่ศึกษา มีหลักธรรมที่นำมาประยุกต์ในการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม พรหมวิหาร ๔ ความกตัญญูกตเวที กฎแห่งกรรม ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ และบวชปฏิบัติกิจสงฆ์ ๒) หลักอายุวัฒนธรรม คือ ธรรมที่เกื้อกูลแก่อายุ หรือ ธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ธรรมที่ช่วยให้อายุยืน ประกอบด้วย ๑. สัปปายการี ๒. สัปปาเย มัตตัญญู ๓. ปริณตโภชี ๔. สีลวา และ ๕.กัลยาณมิตตะ  ๓) บูรณาการการดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยหลักอายุวัฒนธรรม ๓.๑ กิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักอายุวัฒนธรรม ๓.๒ คุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติด ๔) องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “ รูปแบบการบูรณาการการดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวัดเป็นศูนย์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.). คำสั่ง ศพส. ที่๑/๒๕๕๔ เรื่องแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕. ๒๕๕๔.
สถาบันธัญญารักษ์, คู่มือการดำเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด. กัญญา ภู่ระหงษ์ ผู้เรียบเรียง.กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๖, ๒๓๖หน้า.
สถาบันธัญญารักษ์. ตำราเวชศาสตร์การเสพติด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. ๒๕๔๘.๗๘๔ หน้า.
สถาบันธัญญารักษ์. รายงานตัวชี้วัดผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ปี ๒๕๕๕.(อัดสำเนา).
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙. ๒๕๕๔.
United Nations International Drug and Crime – UNODC, World Drug Report 2012, United Nations, New York, 2012.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-14