การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • พระสุทัศน์ ยโสธโร

คำสำคัญ:

1.การมีส่วนร่วมทางการเมือง, 2.พุทธศาสนา, 3.ประชาชน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาเพื่อเปรียบเทียบและปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนมากมีความรู้เรื่องหลักพรหมวิหารธรรม คือ หลักเมตตา หลักกรุณา หลักมุทิตา และหลักอุเบกขา อยู่ในระดับสูง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ใช้หลักธรรม คือ การนำไปปฏิบัติให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธนวรรณ สกุลชัยพฤกษ์. คุณธรรมนําความรู้ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://tawan555.blogpost.com [27 มีนาคม 2556].
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก.มณีแห่งปัญญา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา และสถาบันบรรลือธรรม, ม.ป.ป.
พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต).ธรรมนูญ: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 2545.
พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (ถาวรศิล). “ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราชวิทยาลัย, 2546.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอน 40 ก /6 เมษายน 2560 /หน้า1.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด มหาชน, 2543.
สำนักงานทะเบียนราษฎรเมืองพัทยา, 25 ธันวาคม 2560.
สุภาพร พิศาลบุตร, จริยธรรมทางธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพมหานคร: วีรัตน์เอ็ดดูเคชั่น, 2549.
ไสว มาลาทอง. คู่มือการศึกษาจริยธรรม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครอง และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2542.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-14