การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • พระธีรเดช ธีรเตโช

คำสำคัญ:

2.หลักอปริหานิยธรรม, 3.บุคลากรเทศบาล, 1.การปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๒) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพ และศาสนาที่นับถือ  ต่างกัน ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ประชากรประกอบด้วยส่วนบุคคลในเขตเทศบาลเมืองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามี 422 คนขนาดตัวอย่างโดย Krejcie และการวัดตารางของมอร์แกนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 201 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทั้งคำถามปิดท้าย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบทีการทดสอบค่า F และวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรในเขตเทศบาลเมืองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้ปฏิบัติตามหลักการ Aparihaniyadhamma โดยภาพรวมในเจ็ดด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในด้านเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทำงานสถานะและการฟื้นฟูสมรรถภาพพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 . 05

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกษมคาศรี. (๒๕๔๗) “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
โกวิทย์ พวงงาม. (๒๕๕๒ )กำรปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๗ .กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ ปัญญาชน.
ขวัญใจมีทิพย์. (๒๕๔๓) “ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีกองพันปฏิบัติการพิเศษ๑ (คอมแมนโด) กองทัพอากาศ”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เดชชาติมั่นคง.(๒๕๕๒) “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บุณวียร์ไขว้พันธุ์.(๒๕๔๔) “ทัศนะต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนกลางกรมการจัดหางาน”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญมี บุญเอี่ยม.(๒๕๔๔) “ศึกษาการนาอิทธิบาท๔ไปใช้ในการทางานของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจากัด”.วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ.ปรีชาทิศรอด.(๒๕๕๒) “ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ๔กับความ ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร . (๒๕๕๒) แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์. พิมพ์ครั้งที่. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ปัญญาชน.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-14