แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ

ผู้แต่ง

  • ฆริศา ไซอ่ำเอี่ยม

คำสำคัญ:

1.แนวทางดูแลผู้ป่วย, 2.โรคไบโพล่าร์, 3.พุทธบูรณาการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาปัญหาสาเหตุและการรักษาโรคไบโพล่าร์ ๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่จะนำมาประยุกต์ดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์ ๓) ศึกษาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุโรคนี้เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง อาการสำคัญของโรคนี้คืออาการแบบซึมเศร้า(depression)และอารมณ์ดีผิดปกติ(mania)สาเหตุทางพระพุทธศาสนาคือธาตุทั้ง๔ไม่สมดุลหลักพุทธธรรม ที่จะนำมาประยุกต์ดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์ ใช้ธรรมโอสถที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไบโพล่าร์ คือ อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕, สติปัฏฐาน ๔ และ อายุวัฒนธรรม ๕ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ ด้วยยาจิตเวชและจิตบำบัด ควบคู่กับการใช้หลักธรรมในการพิจารณาร่างกายตนเองว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ ที่ประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปรกติสุขที่สำคัญผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ดูแลต้องให้โอกาสและมองผู้ป่วยด้วยความเข้าใจ เห็นใจเสมอ โดยไม่มีอคติใด ๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพล่าร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. บทนำคลินิก. กรุงเทพมหานคร : ชัยเจริญ, ๒๕๔๐.
พระพุทธโฆสเถระ รจนา. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพูฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๔.
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (พญ.) การแพทย์แผนไทย การแพทย์แบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๔.
ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร (นายแพทย์). จิตเวชศาสตร์ เล่มที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์ เชียงใหม่, ๒๕๓๔.
Dianne Hales & Robert E. Hales., M.D.. อารมณ์แปรปรวนสองขั้ว. แปลโดยแสงอุษาสุทธิธนกูล.
สถิติสาธารณสุขปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สัมภาษณ์ ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ, จิตแพทย์ อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-04