การมีส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้แต่ง

  • พระปลัดสิทธิเดช สีลเตโช (เรืองเดช)

คำสำคัญ:

1.การมีส่วนร่วม, 2..พระสอนศีลธรรม, 3.การจัดการเรียนการสอน, 4.โรงเรียนวิถีพุทธ

บทคัดย่อ

ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอน สามารถนำหัวข้อธรรมมา ใช้เป็นหลักควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืน กล่าวคือ การคิดใช้โยนิโสมนสิการ การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกวิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย และเป็นฝ่ายปัญญา ไตรสิกขา เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรจะทำตัวใหเป็นกลาง อย่าสนิทสนมกับนักเรียนมากเกินไป หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทำตัวให้น่าเชื่อถือ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอน ปราศรัยทักทาย สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน สอนเนื้อหาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ครอบคลุมและชัดเจน เนื้อหาให้เข้ากับปจจุบัน ควรจะมีสื่อประกอบ      หาแนวทางสอนให้เข้าใจ สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน กิจกรรมต้องหลากหลาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑.
ประเสริฐ ธรรมโวหาร. (๒๕๔๒). หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม,
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๔). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (๒๕๔๗). การบริหารการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
ไพรัตน์ เตชะรินทร์. (2543). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์. การพัฒนาปัจจุบัน,พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
วารี ถิระจิตร. (๒๕๒๖). การจัดและปรับปรุงสภาพห้องเรียน. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช.
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก. (๒๕๔๒). การบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บุคพอยท์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-17