จริยธรรมกับการบริหารงาน

ผู้แต่ง

  • ราเชนทร์ พิพัฒนกุล

คำสำคัญ:

1.จริยธรรม, 2.การบริหารงาน

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมกับการบริหารงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถพัฒนาแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก ทำให้การบริหารจัดการต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย และการบริหารงานจะพัฒนาไปได้ก็ต้องมีการบริหารที่ดี คือต้องมีธรรมาภิบาล ต้องมีจริยธรรมในการบริหารงาน องค์กรใดมีจริยธรรมในการบริหารงานก็จะทำให้สามารถพัฒนาองค์กรนั้นๆ ได้อย่างมั่นคง ถาวร มีการพัฒนา การแข่งขันที่สูงขึ้นมากขึ้นจริยธรรมยิ่งมีความสำคัญกับการบริหารงาน  เพื่อเป็นหลักและให้ความมั่นใจกับองค์กรอื่นๆ ที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับเรา

Downloads

Download data is not yet available.

References

วศิน อินทสระ. (2555). พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, สนพ..
ประยูร ธมฺมจิตโต. (2546). พุทธธรรม. กรุงมหานคร : มหาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ .(2542). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย. รามคำแหง.
พยอม วงศ์สารศรี. (2545). การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพมหานคร:นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั้ส์.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ยุตโต),(2560).กรณีธรรมกาย.กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ไพบูลย์ ช่างเรียน . (2532), วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
ธงชัย สันติวงษ์. (2537). ทฤษฎีองค์การเเละการออกแบบ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535). รัฐประศาสนศาสตร เปรียบเทียบ : เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ. (พิมพ ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ศุภกานต์ มินเหล้า. (2553). แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัญฑิต : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
สนธิ์ บางยี่ขัน. (2544). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สมพงศ์ เกษมสิน. (2523). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
สมยศ นาวีการ. (2544). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาการพิมพ์.
สมศักดิ์ คงเที่ยง, (ม.ป.ป.). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มิตรภาพ การพิมพ์และสติวดิโอ.
อนันต์ เกตุวงศ์. (2523). การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อินสอน บัวเชียว. (2546). สาระสำคัญการบริหารชุมชน. กรุงเทพมหานคร : พิราบสำนักพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-17