การนำพระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชนภายใต้โครงสร้างการศึกษา

ผู้แต่ง

  • อนุชิต กิ่งนรา
  • พระสุทธิสารเมธี, ดร.

คำสำคัญ:

พระพุทธศาสนา, เด็กและเยาวชน, โครงสร้างการศึกษา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการ เรื่อง การนำพระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชนภายใต้โครงสร้างการศึกษา  ศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีผู้เขียนมีความเห็นว่าควรนำพุทธธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของคนในสังคมไทยมาบูรณาการหลอมรวมเข้ากับศาสตร์และทฤษฎีการสอนเด็กและเยาวชน หัวข้อหลักธรรมที่ควรนำมาใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนมี 4 ข้อ ได้แก่ 1) สัมมาทิฐิ 2) การเอื้อเฟื้อเกื้อกูล 3) การไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ           4) การควบคุมจิตใจให้สงบ การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดสัมมาทิฐิได้ผู้สอนจะต้องมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ที่คอยโน้มน้าวชี้ให้เห็นความสำคัญของความดี และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปคิดโดยแยบคายจนเกิดปัญญาสามารถแยกแยะดี-ชั่วได้ด้วยตนเอง รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ หากเด็กและเยาวชนที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะย่างเข้าสู่วัยรุ่น มีสัมมาทิฐิ หรือความเห็นที่ถูกต้องติดตัวติดใจไปการพัฒนาความดีด้านอื่นๆ ได้แก่ การเอื้อเฟื้อเกื้อกูล การไม่เบียดเบียนผู้อื่น และการควบคุมจิตใจให้สงบก็จะสามารถพัฒนาได้ง่าย หรืออาจติดตามมาอย่างอัตโนมัติจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ยังผลให้ปัญหาต่างๆ ที่เยาวชนเป็นผู้ก่อลดน้อยถอยลงไป ซึ่งจะเป็นผลให้เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างปกติสุข

Downloads

Download data is not yet available.

References

เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว. (2548). การสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์. (254). พุทธธรรม : ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา.กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

สำราญ รอดเพชร, หน้ากระดานเรียงห้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563,https://mgronline.com/daily/detail

อรอุมา เกษนัต, พุทธศาสนากับการแก้ปํญหาและ การพัฒนา. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563, https://sites.google.com/site/physicsofm4

ผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์ ด้านพระพุทธศาสนา
พระครูจารุสารธรรม จารุธมฺโม (สมคุณ). เจ้าอาวาส วัดดงพระราม รักษาราชการเจ้าคณะตำบล ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี, สัมภาษณ์ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นางจุฑามาศ ปานศิริ. ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สพม.7สัมภาษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-24