หน้าที่ชาวพุทธ : ความรับผิดชอบของใคร

ผู้แต่ง

  • พระมหาเอกชัย สุชโย

คำสำคัญ:

หน้าที่, ชาวพุทธ, ความรับผิดชอบ

บทคัดย่อ

ในโลกนี้มีศาสนาที่เกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ศาสนาจำนวนมากจะดำรงอยู่ได้นาน ก็เพราะมีหลักคำสอนที่ชัดเจนและมีสาวกผู้น้อมนำคำสอนไปประพฤติปฏิบัติตาม นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อถึงที่สุดแห่งคำสอนของศาสนานั้น ๆ แม้พระพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน เมื่อมีองค์พระศาสดาคือพระพุทธเจ้าผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มีสาวกที่น้อมรับคำสอนและเผยแพร่ให้กว้างขวางสืบมากว่า 2500 ปี เป็นที่ทราบกันดีว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มอบให้ใครรับเป็นภาระหน้าที่ในการดำรงพระศาสดาต่อ แต่ได้มอบพระธรรมและวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้นั่นแหละให้เป็นพระศาสนา ฉะนั้นเหล่าสาวก ก็ได้ช่วยกันศึกษา ปฏิบัติและเผยแพร่พระธรรมและวินัย ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นเอง นำสืบมาจนถึงปัจจุบัน แม้บางครั้ง เกิดความแตกต่าง มีนิกายต่าง ๆ เกิดขึ้น แต่เหล่าสาวก ก็ยังคงยึดอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง คือการละชั่ว ทำดี และทำใจให้ผ่องใส สืบต่อพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ก็ด้วยกำลังความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท 4 นั่นเอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ข้อมูลปฐมภูมิ
กรมการศาสนา, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง, เล่มที่ 4, 10, 11, 15, 20, 22, 23 พิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, กรุงเทพมหานคร, 2525.

ข้อมูลทุติยภูมิ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 40,กรุงเทพมหานคร;โรงพิมพ์ผลธัมม์ ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด, 2561.

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ, ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 1,นครปฐม;สาละพิมพการ, 2562.ขอมูลจากสื่ออนไลน์

วิกิพีเดีย (2562). พุทธบริษัท 4 แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org เข้าถึงข้อมูลวันที่8 กันยายน 2563

สามารถ มังสัง (2556). พุทธบริษัท 4 แหล่งที่มาhttps://webcache.googleusercontent.com เข้าถึงข้อมูลวันที่ 8 กันยายน 2563

อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน,หน้าที่ของบริษัท 4 แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org เข้าถึงข้อมูล วันที่ 8 กันยายน 2563

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-24