ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์

คำสำคัญ:

ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค, จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ไค-สแควร์ (Chi-Square)

ผลการวิจัย พบว่า

 1.ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ  ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลำดับ

  1. การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟ, มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซม, ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นตนเอง, ช่วงเวลาในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส, สถานที่ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า คือ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า, มีแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า คือ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้บ้าน, มีความถี่ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่แน่นอนแล้วแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า, จำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง คือ เลือกซื้อตามจำนวนที่จะใช้ในแต่ละครั้ง และผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เลือกการชำระเงินด้วยเงินสด
  2. ปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชนจันทร์ ปัญญา. 2553. การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฐนิศร์ สิวานุสรณ์. 2556. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของ ผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นันท์นภัส สงวนวงษ์. 2558. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนใน กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
บุญเจือ ธรรมปัญญา. 2559. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของ ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เบญจวรรณ บวรกุลภา. 2559. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของธุรกิจขายตรง ในชุมชนจังหวัดภาคกลาง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.researchgate.net/profile/
วริษฐา อินอำนวยศรี. 2553. อิทธิพลของปัจจัยชี้นำต่อการให้คุณค่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคล. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-23