ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา

ผู้แต่ง

  • พระมหาวิชิต อคฺคชิโต

คำสำคัญ:

ความจริง, พุทธปรัชญา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญา จากการศึกษาพบ พุทธปรัชญา ได้แบ่งความจริงไว้ 2 ระดับ คือ 1) สมมติสัจจะ (Conventional Reality) ความจริงในระดับสมมติ ซึ่งเป็นความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อม หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ความจริงในระดับสมมตินี้พุทธปรัชญายอมรับว่ามีอยู่จริงแต่ก็มีอยู่อย่างสมมติเท่านั้น 2) ปรมัตถสัจจะ (Ultimate Reality) ความจริงในระดับปรมัตถ์ คือจริงตามความหมายสูงสุด มีจุดมุ่งหมายสำหรับให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย คือรู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นและเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคือการหยั่งรู้สัจธรรม ที่จะทำให้ความยึดมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมดไป ทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส เบิกบาน มีความสุขที่แท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. (2514). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ 4,23,27. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2555). ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์สาละพิมพการ.
ประยงค์ แสนบุราณ. (2557). พระพุทธศาสนาเถรวาท. พิมพ์ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). แก่นแท้พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 32. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
__________. (2555). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 32. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 34. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-21