การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์

ผู้แต่ง

  • พันตำรวจเอก สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
  • มีชัย สีเจริญ

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, เทคโนโลยี, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, การหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา, ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดรถยนต์ การศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติในสถานีตำรวจในด้านการป้องกัปราบปรามอาชญากรรม การจราจรและสืบสวน ที่สังกัดพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อทราบสภาพปัญหาและแนวทางการหยุดรถยนต์ของผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัย และส่วนแนวทางการปฏิบัติหยุดรถตามหลักยุทธวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สัมภาษณ์ข้อมูลหลักเป็นครูฝึกยุทธวิธีในสถานฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมจำนวน 10 คน ส่วนด้านเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อทราบระบบการทำงานประสิทธิภาพของเครื่องส่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารแนวทางปฏิบัติของส านักงานตำรวจแห่งชาติและจัดทำร่างคู่มือท าการวิพากษ์โดยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิและน าองค์ความรู้และคู่มือที่ได้มาท าการเผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 60 คน

ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการมาตรฐานในการสกัดจับรถคนร้ายนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้เป็นหลัก โดยมีคู่มือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและมีการฝึกตามแบบท่าฝึก โดยจะอยู่ในรูปแบบของการตั้งจุดตรวจจุดสกัด แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการหยุดรถคนร้ายเป็นการเฉพาะ แต่เมื่อมาปฏิบัติงานจริงจะมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานเป็นทีม การปฏิบัติในสถานการณ์จริงมีลักษณะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตามความถนัดของสายงาน แต่ละสายงานโดยไม่ได้น าหลักการใช้กำลังตามแบบฝึกไปปรับใช้ โดยงานด้านป้องกันปราบปรามจะเน้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรจะเน้นการหยุดรถโดยใช้สัญญาณไฟบริเวณแยก ส่วนสายงานสืบสวนเน้นการไล่ติดตามและจะหยุดรถโดยการใช้รถขวาง หรือท าให้อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อรถเสียหาย เพื่อให้รถเคลื่อนที่ไม่ได้ การสกัดรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เน้นรูปแบบตามหลักยุทธวิธีแต่จะแก้ไขสถานการณ์โดย มุ่งเป้าที่การจับคนร้ายมาด าเนินคดีให้ได้ การหยุดรถไม่มีเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือ การนำเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือถือเพื่อการหยุดรถเป็นการเฉพาะเป็นความหวังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยแก้ไขปัญหา แต่ต้องการให้มีการพัฒนาศึกษาเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้านรูปแบบและคุณสมบัติให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงในพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชัยยงค์ เสริมผลและนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์(2563)การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายด้วยอภิ
วัสดุ, PSRU Journal of Science and Technology 5(3): 1-11
พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค, (2559)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีแจ้งข่าวสารอาชญากรรม
กรณีศึกษา พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 2, Veridian E-Journal, Science and Technology
Silpakorn University 3(6) 130-137

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29