ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด

ผู้แต่ง

  • รชฎ สาตราวุธ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำสำคัญ:

1.ความทุกข์ 2. อัตถิภาวะ 3. ปรัชญาศาสนา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยชิ้นนี้มีเป้าประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยแนวคิดเรื่องความทุกข์และการจัดการความทุกข์ในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ดผ่านมุมมองเรื่องเขตแดนแห่งอัตถิภาวะอันได้แก่อัตถิภาวะแบบศิลปิน แบบจริยธรรม และแบบศาสนา โดยทั่วไปงานศึกษาประเด็นเรื่องความทุกข์ในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ดมักวางตนเองอยู่ที่เทววิทยา จริยศาสตร์การแพทย์ และมโนทัศน์ทั่วไปทางปรัชญาไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นใหม่หรือแม้แต่นามแฝง งานวิจัยชิ้นนี้จึงดำเนินไปในอีกทิศทางหนึ่งกล่าวคือเป็นความพยายามในกรสำรวจมโนทัศน์เขตแดนแห่งอัตถิภาวะ เราจะพบว่าอัตถิภาวะแบบศิลปินพยายามมองความทุกข์และการจัดการความทุกข์ผ่านผลงานอันอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องของคำหรืออุดมการณ์ ในขณะที่อัตภาวะแบบจริยธรรมมุ่งเน้นที่การผนวกตนเองเข้ากับคุณค่าสากลทางสังคมเพื่อหาพื้นที่ปลอดภัยโดยหลงลืมไปว่าตัวตนของตนเองอาจหายไปในสังคม อัตถิภาวะแบบศาสนาอันเป็นคำตอบของเคียร์เคอการ์ดเสนอว่ามนุษย์ควรวิ่งเข้าหาความทุกข์ในนามของศรัทธาและความสัมพันธ์กับพระเจ้า ด้วยวิธีนี้เองที่มนุษย์สามารถจัดการกับความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-02