บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ผู้แต่ง

  • ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

คำสำคัญ:

บทบาท, การพัฒนา, ปัญญาประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intellectual) โดยเริ่มต้นการให้ความหมายของ AI ความสำคัญของ AI ตามด้วยบทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยศึกษาพิจารณาบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการพัฒนา AI ในแง่ที่ว่ามีความก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในอนาคตเราสามารถเรียนที่ใดก็ได้ ดังนั้นห้องเรียนจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป สถานศึกษาอาจต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประสานความรู้และในขณะที่ระบบการประเมินก็จะต้องปรับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมวางกฎเกณฑ์รองรับการประมูลผู้เรียน ส่วนครูก็ต้องเปลี่ยนบทบาท ต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพราะถึงแม้ (AI) มาแทนครู แต่ครูก็จำเป็นต้องมี เช่นทำการวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายในระบบการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, หน้า 12.
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, ฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ 18-19 สิงหาคม 2561.
https:genonline.co./wp-content/uploads/20/9/02/AI-Thailand-190225-0015-386&280.jpg.
https://ai.google/social-Good/impact Challenge.
https://www.komchadluek.net/regional/๓๓๙๙๒๕.
https://www.thaiprogrammer.org/2017/02/how-to-get-hired-by-top-tech-companies/
https://www.thaipublica.org/2018/07/data-driven-Society24.
https://www.digital/data/AI Literacy and Public Engagement.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-02