ปัจจัยในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  • อุสุมา เบ็ญจคาร
คำสำคัญ: 1.Factors Influential, 2.Helth, 3.Alternative Medicine, 4. Nonthaburi Province

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามลักษณะของผู้บริโภค 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาสถานที่และการส่งเสริมการตลาดด้านพฤติกรรมด้านสุขภาพด้านความคาดหวัง ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและด้านการรับรู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก กับการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการจำนวน385 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า 1)กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกแตกต่างกัน 2) การเลือกใช้บริการด้านสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง กับส่วนประสมทางการตลาด       (r=.574)ความคาดหวัง (r=.603) และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (r=.686) การเลือกใช้บริการด้านสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ (r=.758)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2554). คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กองการแพทย์ทางเลือก. (2562). แพทย์ทางเลือก. สืบค้นจาก: https://thaicam.go.th/ความหมายของแพทย์ทางเลือก/ ( 30 พฤศจิกายน 2562)
กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2560). สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 11, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนก เทพปัน. (2560). การตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนแผนไทยของประชาชนผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 28 (2) (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560).
ณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ์. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วย การแพทย์แผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564).
วรรณวิมล เมฆวิมล. ( 2553). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึก ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อายุพร ประสิทธิเวชชากูร. (2557). สุขภาพทางเลือกกับมุมมองในการพิจารณาเลือกใช้ที่ไม่ควรมองข้าม. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3), น.38-43.
เผยแพร่แล้ว
2021-11-07
ประเภทบทความ
บทความวิจัย