ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง

  • ผกาภรณ์ บุสบง

คำสำคัญ:

ส่วนประสมการตลาด, การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์, กลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผู้ใช้บริการในจังหวัดพะเยา2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดพะเยา จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา จำนวน 380 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  และค่า F-test หรือหรือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผู้ใช้บริการใน จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเติมน้ำมันอยู่ที่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวนเงินที่เติมต่อครั้ง คือ 500– 1,000 บาท โดยส่วนใหญ่เติมน้ำมันดีเซล ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผู้ใช้บริการในจังหวัดพะเยา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการเติมน้ำมัน ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.284  ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนเงินที่เติมต่อครั้ง ด้านราคา มีผลในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.312 และชนิดของน้ำมันที่เติม ด้านผลิตภัณฑ์  มีผลในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.245

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน. (2561). รายงานประจำปี 2560. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2562 จากhttp://www.doeb.go.th/2016/report.htm
กัลยดา แพ่งเกษร. (2558). กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสถานีบริการน้ามันภัทรกิจปิโตรเลียมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จิรัฐา หมอยาดี. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันปตท.ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเนชั่น. คณะบริหารธุรกิจ
ญาณกร โท้ประยูร และคณะ(2561).การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสาน ของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8(1), 1-9
ไพรัช วิริยะลัพภะ.(2544). ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมืองจังหวังจันทบุรีศึกษาเฉพาะกรณีสถานีบริการน้ำมันเครื่องหมายการค้าปตท.ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. ชลบุรี:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา
ราศีวงศ์ ทรายทอง.(2543). ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี.ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิชาญ พกสานนท์.(2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันผู้บริโภคในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวังสระแก้ว.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ สุวีริยาสาสน์
สถิตพงศ์ เงางาม. (2548). ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีตอการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันปตท.รูปแบบใหม่PTT Park สาขากล้วยน้ำไทยกรุงเทพมหานคร.การศึกษาค้นคว้าอิสระคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมพงศ์ เกษมสิน. (2530). ปัจจัยที่มีอิทธิพลสำหรับความพอใจในด้านการบริการ.การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 275-277.
Maslow, A. (1970). Human needs theory: Maslow’s hierarchy of human needs. In R.F.
Craven & C. J. Hirnle (Eds.), Fundamental of Nursing: Human Health and
Function. (3rd ed.) Philadelphia: Lippincott
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management (The Millennium edition). Upper Saddle River, NJ: PersonPrentiec Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30