การอยู่ร่วมกันในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแนวพุทธปรัชญา

  • กฤตสุชิน พลเสน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระสุทธิสารเมธี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • สิริพร ครองชีพ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: 1.การอยู่ร่วมกัน, 2.การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า, 3.ตามแนวพุทธปรัชญา

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 2)เพื่อศึกษาหลักพุทธปรัชญาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  3)เพื่อนำเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตามแนวพุทธปรัชญา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คืออาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 100  รูป/คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วนำเสนอในเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (บุคคลต้องมีความรับผิดชอบ และต้องเตรียมตัวให้สามารถอยู่กับโลกสมัยใหม่ รู้เท่าทันสถานการณ์ พร้อมยอมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต และบริบททางสังคมในการอยู่ร่วมกัน 2) หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักพุทธปรัชญาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันคือ 1.หลักทาน(การให้) 2.หลักปิยวาจา (การพูดคำสุภาพ) 3.หลักอัตถจริยา (การบำเพ็ญประโยชน์) 4.หลักสมานัตตตา (การวางตนได้เหมาะสม) 3) ควรส่งเสริมจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน จัดสถานที่หรือจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสุขภาวะของชีวิตด้วยการเริ่มด้วยการให้ทานพิจารณาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะ มีการเลือกเฟ้นพุทธปรัชญาต่าง ๆ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสอดคล้องกับหลักสังคหวัตถุ 4

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข. (2563).คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 2, สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ไซค์ : กรุงเทพฯ.

ประเวศ วะสี. (2563).โลก 7N หลังยุคโควิด Isranews.org. โลกยุคใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 สำนักข่าว อิศรา 7 พ.ค 2563.

พระธนพร คุณสมฺปนฺโน (อาคะนิช). (2561).การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตของประชาชนบ้านศิลา ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น.(รายงานผลการวิจัย).นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระสุนทร ธมฺมธโร (บุญคง). (2560). การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนวัดหนองสนม จ.ระยอง.(รายงานผลการวิจัย).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2558).พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. (พิมพ์ครั้งที่ 43). กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต.

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ). (2563).เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แสดงธรรมบรรยายบนเวทีเรายกวัดมาไวเมราเซเว่นฯจัดโดยบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย วันศุกร์เวลา12.00-13.30 น. อ้างใน thethaipress.com ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563.

ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2563). การปรับตัวและการร่วมมือกันในสถานการณ์โควิด 19 ตามแนวพุทธศาสน์, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.16(2), 59-78.

สมเจตน์ ผิวทองงาม. (2550).การแนะแนวเพื่อชีวิตที่ดีงามในคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม. 24(46), 173-187.

สมเด็จพระมหาธีราจารย์. (2563).Naewna.com ธรรมนำชีวิต พิชิตโควิด-19 วันที่26 ตุลาคม 2563.

อนงค์ ภูทองกรม. (2559). การใช้หลักสังคหวัตถุในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. 3(2) ประจำเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2559.

เผยแพร่แล้ว
2021-09-10
ประเภทบทความ
บทความวิจัย