การศึกษา ความเชื่อ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือข่าย ภาคกลางตอนบนในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • อำพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • ภูษิตย์ วงษ์เล็ก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • ภิศาชล พรมวงษ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • กรรณิการ์ สุสม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • บุษยา วงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • เฉลิมพร เย็นเยือก มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การศึกษา, ความเชื่อ, แรงจูงใจ, ความคิดสร้างสรรค์, ผู้ประกอบการ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือเพื่อวิเคราะห์ ความเชื่อ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือข่ายภาคกลางตอนบนในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามออนไลน์ที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในเครือข่ายภาคกลางตอนบนในประเทศไทย จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าการศึกษา ความเชื่อ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือข่ายภาคกลางตอนบนในประเทศไทยโดยโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยค่าสถิติgif.latex?{X}2 = 786.67 df.= 412 ค่า gif.latex?{X}2/df. = 1.909, p-value = .056, CMIN/DF = 1.909, GFI = .997, TLI = .999, AGFI= .998 และ CFI = .993, RMSEA = .056 ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในการให้การศึกษา ความรู้ การอบรมบ่มเพาะ การสร้างแรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกและออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2563). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579. ค้นจาก https://www.kanpeo.go.th/wp-content/uploads/2017/10-2560-2579.pdf

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561. ค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T19.PDF

สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2564). รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายและสมาชิกเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา.

Ahmed, S. U. (1985). Nach, risk-taking Propensity, Locus of Control and Entrepreneurship. Personality and Individual Differences. 6(6), 781-782.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50(2), 179-211.

Audretsch, D. B., Bozeman, B., Combs, K. L., Feldman, M., Link, A. N., Siegel, D. S., ... & Wessner, C. (2002). The Economics of Science and Technology. The Journal of Technology Transfer. 27(2), 155-203.

Aziz, N., Friedman, B. A., Bopieva, A., & Keles, I. (2013). Entrepreneurial Motives and Perceived Problems : An Empirical Study of Entrepreneurs in Kyrgyzstan. International Journal of Business. 18(2), 163-176.

Beauchamp, M. R., Crawford, K. L., & Jackson, B. (2019). Social Cognitive Theory and Physical Activity : Mechanisms of Behavior Change, Critique, and Legacy. Psychology of Sport and Exercise, 42, 110-117. doi: 10.1016/j.psychsport. 2018.11.009

Begley, T. M., & Boyd, D. P. (1987). Psychological Characteristics Associated with Performence in Entrepreneurial Firms and Smaller Businesses. Journal of Business Venturing. 2(1), 79-93.

Bewayo, E. D. (1995). Uganda Entrepreneurs: Why Are They in Business. Journal of Small Business Strategy. 6(1), 67-78.

Chia, C. C., & Liang, C. (2016). Influence of Creativity and Social Capital on the Entrepreneurial Intention of Tourism Students. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. 12(2), 151-168. doi: 10.7341/20161227

Cochran, W. G. (2007). Sampling Techniques (3rd ed.). New York : John Wiley & Sons.

Collins, C. J., Hanges, P. J., & Locke, E. A. (2004). The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneurial Behavior: A Meta-analysis. Human Performance. 17(1), 95-117.

Hair Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. (7th ed). Pearson Education, Upper Saddle River.

Jiatong, W., Murad, M., Bajun, F., Tufail, M. S., Mirza, F., & Rafiq, M. (2021). Impact of Entrepreneurial Education, Mindset, and Creativity on Entrepreneurial Intention: Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy. Frontiers in Psychology, 3366. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.724440

Kumar, D., & Kalyani, B. (2011). Motivational Factors, Entrepreneurship and Education : Study with Reference to Women in SMEs. Far East Journal of Psychology and Business. 3(2), 14-35.

Kelloway, E.K. (2015). Using Mplus for Structural Equation Modeling : A Researcher’s Guide. CA : SAGE Publications.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3), 607-610.

Krueger Jr, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing Models of Entrepreneurial Intentions. Journal of Business Venturing. 15(5-6), 411-432.

Kuratko, D. F., & Hodgetts, R. M. (1995). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. Ohio : South-Western Publishers.

Liguori, E. W., Bendickson, J. S., & McDowell, W. C. (2018). Revisiting Entrepreneurial Intentions: A Social Cognitive Career Theory Approach. International Entrepreneurship and Management Journal. 14(1), 67-78. doi: 10.1007/s11365-017-0462-7

Lim, J. S., Choe, M. J., Zhang, J., & Noh, G. Y. (2020). The Role of Wishful Identification, Emotional Engagement, and Parasocial Relationships in Repeated Viewing of Live-streaming Games: A Social Cognitive Theory Perspective. Computers in Human Behavior. 108, 106327.doi: 10.1016/j.chb.2020.106327

Mandan, M., Hossein, S., & Furuzandeh, A. (2013). Investigating the Impact of Advertising on Customers' Behavioral Intentions: A Case of Agriculture Bank. Business and Economic Research. 3(1), 1-20.

Mohamad, N., Lim, H. E., Yusof, N., & Soon, J. J. (2015). Estimating the Effect of Entrepreneur Education on Graduates’ Intention to be Entrepreneurs. Education+Training. 57(8/9), 874-890.

Murad, M., Li, C., Ashraf, S. F., & Arora, S. (2021). The Influence of Entrepreneurial Passion in the Relationship between Creativity and Entrepreneurial Intention. International Journal of Global Business and Competitiveness. 16(1), 51-60. doi: 10.1007/s42943-021-00019-7

Navavongsathian, A., & Rungruang, P. (2020). Entrepreneurial Intention of Students in Higher Education Institutions within the Network of the Upper Central Region of Thailand. Humanities and Social Sciences Letters. 8(3), 342-353. DOI: 10.18488/journal.73.2020.83.342.353

Newman, W. L. (1997). Social Research Methods. Boston : Allyn and Bacon.

Nidapoll. ( 2561) เด็กไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0. ค้นจาก http://nidapoll.nida.ac.th/index. php?op=polls-detail&id=576

Oo, P. P., Sahaym, A., Juasrikul, S., & Lee, S. Y. (2018). The Interplay of Entrepreneurship Education and National Cultures in Entrepreneurial Activity: A Social Cognitive Perspective. Journal of International Entrepreneurship. 16(3), 398-420.

Ramoglou, S., & Tsang, E. W. (2016). A Realist Perspective of Entrepreneurship: Opportunities as Propensities. Academy of Management Review. 41(3), 410-434.

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G., (2010). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. (3rd ed.). New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates.

Shapero, A., & Sokol, L. (1982) The Social Dimensions of Entrepreneurship. In C. Kent., D. Sexton., & K. Vesper, (Eds.), Encyclopaedia of Entrepreneurship, 72-90.

Sihombing, R., & Rachmawati, E. C. (2015). Understanding Motivational Actors Affecting Entrepreneurial Decision: A Comparison between Bandung Student Entrepreneurs and Student Non Entrepreneurs (Case Study for Bandung Institute of Technology Student). Journal of Business and Management. 4(6), 615-622.

Stefanovic, I., Prokic, S., & Rankovic, L. (2010). Motivational and Success Factors of Entrepreneurs : The Evidence from a Developing Country. Original Scientific Paper. 28(2), 251-269.

Stewart, W. H., & Roth, P. L. (2007). A Meta‐analysis of Achievement Motivation Differences between Entrepreneurs and Managers. Journal of Small Business Management. 45(4), 401-421.

Swierczek, F. W., & Thai, T. H. (2003). Motivation, Entrepreneurship and the Performance of SMEs in Vietnam. Journal of Enterprising Culture. 11(1), 47-68.

Urban, B. (2010). A Gender Perspective on Career Preferences and Entrepreneurial Self-efficacy. SA. Journal of Human Resource Management. 8(1), 1-8.

Uygun, R., & Kasimoglu, M. (2013). The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs: The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions. International Journal of Business and Management. 8(5), 24-40.

Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). Gender, Entrepreneurial Self–efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions : Implications for Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Theory and Practice. 31(3), 387-406.

Wu, Y. J., Liu, W. J., & Yuan, C. H. (2020). A Mobile-based Barrier-free Service Transportation Platform for People with Disabilities. Computers in Human Behavior. 107, 105776. doi: 10.1016/j.chb.2018.11.005

Yuan, C. H., Wang, D., Mao, C., & Wu, F. (2020). An Empirical Comparison of Graduate Entrepreneurs and Graduate Employees Based on Graduate Entrepreneurship Education and Career Development. Sustainability. 12(24), 10563. doi: 10.3390/su122410563

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-13